Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, perzonalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný od 9. 10. 2023.

Aký tovar je možné reklamovať

Reklamovať možno iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho alebo priamo v prevádzke predávajúceho, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a vzťahuje sa naň záruka.
 

Uplatnenie reklamácie

Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

- doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne alebo elektronickou poštou (e-mailom: reklamacie@lugero.sk)
doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu na adresu servisného miesta, ktorá je uvedená v reklamačnom formulári
 

Reklamačné konanie na tovar, ktorý nie je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

- doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne alebo elektronickou poštou (e-mailom)
- vykonaní prehliadky tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vyhotoví písomné potvrdenie a kópiu odovzdá kupujúcemu
 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL.pdf

Reklamačné konanie

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru, rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci môže zaslať predmetný tovar na odborné posúdenie znalcovi. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim (tj. Dôjde k určeniu, že za nahlásenú vadu nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady) (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady:

- predávajúceho
- tretie osoby vykonávajúce servis tovaru a znalca
- náklady najmä na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie").

V lehote 10 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady a to oproti faktúre.

 

Kedy nemožno uplatniť záruku a jej zánik

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu
- uplynutím záručnej doby tovaru.
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu pre prevádzku zariadení
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo platnými bezpečnostnými predpismi
- poškodením tovaru nevyhnutnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
- neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 

Termín vybavenia reklamácie

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zaistí odstránenie vady
- ak nemožno vadu odstrániť, predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať)

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu nasledovne:

- výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov,
- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú vadu odstrániteľnú považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za podobné s porovnateľnými technickými parametrami.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Tovar si kupujúci odvezie na vlastné náklady alebo využije prepravu ktorú zaistí predávajúci; jedná sa o platenú službu a tovar tak bude doručený na dobierku vo vopred určenej cene.

 

Záručná doba

24/12 mesiacov *

Paletové vozíky + vysokozdvižné vozíky + zdvíhacie plošiny a stoly (nový tovar):

60 mesiacov na oceľový rám stroja (zákazníci nakupujúci na IČ, ostatné spotrebitelia)
24 mesiacov na ostatné časti stroja (ostatné spotrebitelia)
12 mesiacov na ostatné časti stroja (zákazníci nakupujúci na IČ)
 

Ostatný vyššie neuvedené tovar (nové):

24 mesiacov na celý stroj (ostatné spotrebitelia)
12 mesiacov na celý stroj (zákazníci nakupujúci na IČ)

 

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.